Boligselskabernes ForretningsFører Forening

graphic
graphic Forside
graphic Medlemmer
graphic Lukket side


Velkommen.

Historik

En del forretningsførere/direktører fra mellemstore boligorganisationer uden for Københavns-området og primært i øst-Danmark havde fra omkring 1985 jævnligt afholdt uformelle erfaringsudvekslingsmøder.

Emnerne, der var til behandling på møderne, var af administrativ/økonomisk karakter, som HK Overenskomster, løn- og ansættelsesvilkår for ledere m.fl., der ikke var omfattet af HK Overenskomst eller af den af BL forhandlede Mønster- overenskomst. Men også forhold omkring forsikringspræmie, forrentning, likviditetspleje, anvendelse af EDB, administrationsbidrag og ledelsesopgaver m.v.

Et ofte forekommende emne var kompentanceafgrænsningsforhold mellem den ansatte ledelse og den beboervalgte bestyrelse. Beboerdemokratiet blev styrket i denne periode med en kraftig udvidelse af beslutningskompentancen til bl.a. afdelingsbestyrelserne og beboermøderne.

En del af disse emner blev ikke debatteret på de af BL foranledigede kredsfor- retningsførermøder og BL afholdte ikke på dette tidspunkt Forvaltningskonferencer, ligesom BL s bestyrelse ikke på dette tidspunkt havde et administrationsudvalg.

Som en naturlig fortsættelse af erfaringsudvekslingsmøderne og den faglige nytte deltagerne havde af disse opstod ideen om at etablere en landsdækkende Boligselska- bernes Forretningsførerforening, således at så bred en kollegakreds som muligt fik de samme muligheder for udvidelse af den faglige ekspertise inden for egne rækker.

Som organisationsmodel valgte man at følge Kommunernes Kommunaldirektør- forenings.

En henvendelse til BL om mulighed for repræsentation i BL s bestyrelse samt en eventuel hørings- og indstillingsret omkring relevante emner - blev i november 1987 mødt med en enstemmig BL-bestyrelsesbeslutning med henstilling om at undlade etablering af Boligselskabernes Forretningsførerforening.

Foreningen blev stiftet den 16. marts 1988 på FOB`s kontor i Slagelse, idet det stiftende møde godkendte vedtægterne, ifølge hvilke foreningens formål er, at samle administrative chefer i den almene sektor bl.a. til:
 • at udvikle kendskab til lovgivningen og målsætningen for sektoren
 • at udvikle de administrative procedurer i samarbejde med BL
 • at medvirke til udvikling af samarbejdet i sektoren
 • at vejlede og støtte medlemmerne i tjenstlige forhold.
Initiativtagerne til det stiftende møde var:
 • Erik Møller Nielsen, Boligselskabet i Nykøbing Falster
 • Jørgen Meilgård, FOB - Slagelse
 • Carl Johan Hansen, Roskilde Boligselskab
 • Asbjørn Ryde, Andelsboligforeningen, Roskilde
 • Claus Poulsen, Det Sociale Boligselskab, Helsingør
 • Bendt Guldahl, Albo,Korsør
 • Palle Vejlebo, Greve Boligselskab
Ved den første generalforsamling den 9. nov. 1988 havde foreningen 27 medlemmer, der valgte Asbjørn Ryde til den første formand.

Hovedemnerne på denne generalforsamling var administrative rationaliserings- gevinster ved strukturændringer, herunder samarbejde eller sammenlægninger mellem mindre administrative enheder.

BL erklærede efterfølgende , at man finder det bedst mulige samarbejde mellem den ansatte ledelse i boligselskaberne og det folkevalgte element for at være yderst værdifuldt for boligbevægelsen, og at BL ofte har behov for at kunne trække på de "professionelle" s indsigt og velvilje. I fortsættelse heraf etablerede BL såvel et administrationsudvalg som de årlige forvaltningskonferencer til styrkelse af samarbej det og til gavn for alle ledende ansatte i boligorganisationerne.

Boligselskabernes Forretningsførerforening har nu 54 medlemmer og arbejder resultatorienteret som et godt supplement til BL s administrationsorienterede aktiviteter og primært med den ledelsesmæssige håndtering af den stadig stigende opgavemængde.-2. juli 2001